sluiten

Huurovereenkomst Minigraver en Aanhanger

Huurovereenkomst Minigraver/Aanhanger (beknopte versie)

Partijen:

  1. Heijting Milieu Service B.V., gevestigd aan de Looveer 1a (6851 AJ) te Huissen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09148296, hierbij bevoegd vertegenwoordigd door [NAAM], hierna te noemen "verhuurder",

 

en

[NAAM HUURDER], wonende aan de [ADRES HUURDER] te [WOONPLAATS HUURDER], hierna te noemen "huurder",

Komen het volgende overeen:

Artikel 1                       Huurobject en bestemming

1.1                Verhuurder verklaart te hebben verhuurd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd van verhuurder, de volgende roerende zaken:                                                
[OMSCHRIJVING MINIGRAVER OF AANHANGER], hierna te noemen "het gehuurde".

Van het gehuurde is een door partijen getekende beschrijving van de staat van aanvaarding opgemaakt en aan deze huurovereenkomst gehecht, met vermelding van eventueel daarbij geconstateerde gebreken, aangevuld met fotomateriaal en/of videomateriaal (Bijlage).

1.2                Huurder is verplicht het gehuurde uitsluitend te gebruiken als [BESTEMMING en te retourneren in de oorspronkelijke staat, zoals aangeduid in de in artikel 1.2 van deze huurovereenkomst bedoelde staat van beschrijving.

Artikel 2                       Huurperiode

2.1                Deze huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van [HUURPERIODE], ingaande op [DATUM] en dus eindigende op [DATUM].

Artikel 3                       Huurprijs

3.1                De huurprijs van het gehuurde bedraagt gedurende de eerste zeven (7) dagen  [BEDRAG] per dag. Vanaf dag acht (8) bedraagt de huurprijs van het gehuurde [BEDRAG] per dag.

De huurprijs is geheel bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te zijn voldaan op het moment dat het gehuurde wordt opgehaald/geleverd.

3.2                Huurder dient gelijktijdig met de huur een bedrag ad € [BEDRAG] aan borg te voldoen. Indien het gehuurde conform art. 1.3 van deze huurovereenkomst wordt geretourneerd, wordt de borg z.s.m., doch uiterlijk [DAGEN] na retour teruggestort. Over de borg wordt geen rente vergoed.

Artikel 4                       Algemene voorwaarden

4.1                Op deze overeenkomst zijn de ‘Algemene voorwaarden Verhuur’ van verhuurder van toepassing. Deze zijn met deze overeenkomst aan huurder ter hand gesteld. Huurder verklaart hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te zijn.

 

Aldus overeengekomen en getekend te [PLAATS] op [DATUM]

 

 

 

Heijting Milieu Service B.V.                                                             [NAAM HUURDER]